Zapisz się na darmową lekcję demonstracyjną ( *dotyczy lekcji stacjonarnych)

DSC_0449a

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, przez Drumset Academy Agnieszka Litarska z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Sobieskiego 285, w związku z wysyłaniem zapytania przez formularz kontaktowy (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania/zgłoszenia) .

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniu przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Drumset Academy Agnieszka Litarska z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Sobieskiego 285.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych
osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

Aby usunąć, (zmienić lub ograniczyć przetwarzanie) dane osobowe z bazy Administratora, należy złożyć stosowne oświadczenie, poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:
info@drumsetacademy.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Agnieszka Ltarska Drumset Academy ul.Sobieskiego
285, 42-580 Wojkowice.

 Zgoda na wysyłanie oferty handlowej drogą elektroniczną ( e-mail)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres e‑mail, informacji handlowych dotyczących usług i produktów Drumset Academy Agnieszka Litarska z siedzibą w Wojkowicach 42-580 przy ulicy Sobieskiego 28

 Zgoda na wysyłanie oferty handlowej drogą elektroniczną ( telefon)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany numer telefonu, informacji handlowych dotyczących usług i produktów Drumset Academy Agnieszka Litarska z siedzibą w Wojkowicach 42-580 przy ulicy Sobieskiego 28

Przepisz trzy ostatnie litery nazwiska Kowalski 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Szanowni Państwo, Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679. Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Drumset Academy Agnieszka Litarska z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Sobieskiego 285 (dalej jako: Drumset Academy), jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą. Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Drumset Academy Agnieszka Litarska z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Sobieskiego 285. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Drumset Academy. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcy usług hostingowych, obsłudze księgowej. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przyjmujemy, iż realizując dla Państwa lekcje gry, zawieramy formę umowy. Państwa dane będą nam też potrzebne w celu wystawienia faktury imiennej, o ile będą mieli Państwo takie życzenie. Dane kontaktowe są nam również niezbędne do ustalania terminów lekcji gry. Jeżeli odmówią Państwo podania danych osobowych Drumset Academy, nie będzie mógł się z Państwem kontaktować. Mają Państwo prawo do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielnej zgody, Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, natomiast w przypadku danych w dokumentach księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono dokument księgowy. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.